Obsah

logo Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podbrdsko 2014-2020

 

Místní akční skupina Podbrdsko pracovala na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, od začátku roku 2014 do 29.1.2016. SCLLD mapuje aktuální stav regionu, potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací, firem na území MAS Podbrdsko. Pro  budoucí rozvoj regionu je tvorba tohoto dokumentu nezbytná a klíčová. SCLLD je základním rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Podbrdska a základní směry činností, jimiž chce MAS Podbrdsko k dosažení těchto cílů přispět. Zároveň SCLLD shrne potřeby regionu a budou naznačeny možné zdroje financování vytyčených priorit.

Hlavní části SCLLD obsahují:

  • Základní informace o MAS Podbrdsko, vč. popisu místního partnerství, orgánů, historie a zkušenosti
  • Popis komunitního projednávání
  • Popis způsobu vyhodnocování SCLLD – monitoring
  • Analytickou část - tj. nejobsáhlejší část, která mapuje stav regionu a ve které je např. vymezení území MAS, obyvatelstvo, technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, životní prostředí, život v obcích, podnikání nebo cestovní ruch
  • Celkovou SWOT analýzu a souhrnné analytické závěry
  • Návrhovou část - strategické cíle a priority, vymezení hlavních rozvojových potřeb území MAS Podbrdsko

 

SCLLD byla vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014. Více informací naleznete - dotace OPTP nebo postup zpracování SCLLD.

 

mmr

 

Finální verze SCLLD byla dokončena na přelomu let 2015/2016. Tato verze SCLLD byla rozeslána všem členům MAS na začátku ledna a valná hromada ji při svém zasedání 12. 1. 2016 schválila. Strategie MAS Podbrdsko byla odeslána k posouzení na MMR 29. 1. 2016.

Strategie MAS Podbrdsko prošla formálním hodnocením v březnu 2016, poté vstoupila do 1. věcného hodnocení. Opravy z 1. věcného hodnocení byly vypořádány během července 2016. V září 2016 byly schváleny dva programové rámce - PRV a OPZ. Do programového rámce IROP bylo nutno ještě během října dopracovat dvě připomínky od hodnotitelů z 2. věcného hodnocení. Poté byla Strategie MAS odeslána do 3. kola věcného hodnocení a 9.12.2016 nám bylo zasláno stanovisko hodnotící komise s výsledkem ANO ;)) Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016. 

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 2014-2020

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace (tj. realizace) metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Stejně jako v předchozím programovém období 2007-2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Podpora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (dále jen CLLD). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

titulka