Obsah

Změny Strategie MAS Podbrdsko

2022/leden - 9. změna Strategie v rámci Programu rozvoje venkova (úprava Programového rámce a finančního plánu PRV - přijetí alokace pro přechodné období)


2021/březen - 8. změna Strategie v rámci IROP (změna finančního plánu IROP)

Na základě informace ŘO IROP byla provedena změna Strategie MAS ve finančním plánu - narovnání dle čerpání alokace IROP k 31.10.2020.


2021/leden - 7. změna Strategie v rámci Programu rozvoje venkova (úprava Programového rámce a finančního plánu PRV)

Změny Strategie MAS v PRV - Zdůvodnění Žádosti o změnu (60.1 kB):

1. narovnáváme finanční plán PRV (43.25 kB) dle podepsaných Dohod a dle skutečného čerpání

2. indikátory - úprava dle skutečného plnění indikátorů dle zazávazkovaných ŽOD v PRV

3. upravujeme SCLLD MAS Podbrdsko - část Strategická
- vše označeno v dokumentu DODATEK Č. 6 STRATEGIE_MAS PODBRDSKO (1.5 MB)

DODATEK Č. 7 STRATEGIE_MAS PODBRDSKO (69.61 kB) - aktualizace analýzy problémů a potřeb

Změna schválena 13.1.2021.


2020/červen - změna Strategie v rámci IROP (úprava Programového rámce IROP)

V souvislosti s přípravou druhé výzvy MAS Podbrdsko z Operačního programu IROP na podporu vzdělávání (po konzultaci na Řídícím orgánu IROP) vyvstala potřeba změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020 - Programový rámec IROP, opatření A. 1. 1 Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko.
Konkrétně se jedná o rozšíření popisu typu podporovaných projektů, které mají být v území MAS realizovány.


2020/únor - změna Strategie v rámci IROP (změna finančního plánu IROP)

Na základě informace ŘO IROP byla provedena změna Strategie MAS ve finančním plánu - narovnání dle čerpání alokace IROP k 31.12.2019.


2019/únor - změna Strategie v rámci IROP (změna finančního plánu IROP, programových rámců a dalších informací)

Na základě informace ŘO IROP byla provedena změna Strategie MAS v následujících bodech:

1. Změna finančního plánu IROP
2. Indikátory a programové rámce IROP

Změna podána na ŘO dne 21.2.2019.


2019/leden - změna Strategie v rámci OPZ (navýšení alokace)

Na základě informace ŘO OPZ pro MAS č. 18 bylo požádáno 11.1.2019 o změnu SCLLD MAS Podbrdsko a to ve změně/ navýšení finanční alokace MAS z OPZ:
1. opatření - A. 1. 2/ podopatření A. 1. 2. 2 - sociální služby - nové a návazné aktivity:

 • sociální služby II - nový projekt - fakultativní služba (doprava pro klienty - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace klientů a podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
  předpokládané CZV 2.400.000 Kč
  předpokládaný termín realizace: 1.10.2019-31.5.2021 (= 20 měsíců)

 • sociální služby III - návazný projekt na soc. služby I. = sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi + fakultativní služba (doprava pro klienty - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace klientů a podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
  předpokládané CZV 3.500.000 Kč
  předpokládaný termín realizace: 1.6.2021-31.12.2022 (= 19 měsíců)

Celkem projekty ve výši 5.900.000 Kč.


2. opatření - B. 1. 5 - projektové záměry na příměstské tábory na území MAS Podbrdsko:

 • nové projektové záměry na příměstské tábory v Březnici (Key Investment) a v Sedlici
  Obec Sedlice - 450.000 Kč, 9 turnusů (sportovní, taneční aj.)
  Keystone Company a.s., Březnice - 500.000 Kč, 9 turnusů zaměřených na polytechniku a robotiku

 • podpora projektů na příměstské tábory, které jsou podpořené nyní, předpokládáme podpořit i v návazných projektech
  Obec Milín - 630.000 Kč, 17 turnusů
  Pampeliška - 530.000 Kč, 9 až 12 turnusů
  Obec Hvožďany - 420.000 Kč, 9 turnusů
  Skaut Rožmitál - 420.000 Kč, 9 turnusů

Celkem projekty ve výši 2.950.000 Kč.

Tisková verze podané Žádosti o změny

Zápis z jednání Správní rady schvalující Změnu strategie


2018/květen - změna Strategie - přidání nového operačního programu ŽP

Na základě možnosti doplnění nových opatření OPŽP do struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko, z.s. 2014-2020 se MAS Podbrdsko rozhodla využít možnosti pomoci v území MAS financovat projekty ze 2 opatření OPŽP (Operační program Životní prostředí):

 1. Protierozní opatření (4.3 Posílit přirozené funkce krajiny)
 2. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)

Rozhodnutí o přijetí OPŽP projednala na svém zasedání Valná hromada MAS Podbrdsko dne 20.2.2018, dále na několika zasedáních bylo řešeno přijetí OPŽP se správní radou MAS. Dále bylo toto téma projednáno na setkání největších obcí z území MAS dne 28.3.2018. Na všech jednáních potvrzeno zapojení MAS Podbrdsko do OPŽP a přijetí 2 výše uvedených opatření. Žádost o změnu Strategie byla podána 31.5.2018.

Tisková verze podané Žádosti o změny

Dodatek č.1 Programový rámec OPŽP

Dodatek č.2 SCLLD MAS Podbrdsko

Dodatek č.3 SCLLD MAS Podbrdsko