Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO na období 2021-2027 (č. CLLD_076_S)

Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá rozvoji regionu v programovém období 2021-2027 na území 38 obcí. Aby mohla místní akční skupina pracovat a pomáhat obcím, školám a dalším subjektům v regionu, musí být zpracována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podbrdsko pro programové období 2021-2027. Tato Strategie MAS je hlavním dokumentem, podle kterého se určují potřeby našeho regionu, a je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období. Zpracování Strategie MAS vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech nadřízených orgánů, především Ministerstva pro místní rozvoj a dále dle požadavků dalších Řídících orgánů Operačních programů. 

Zpracování Strategie MAS je také závislé na zkušenostech místní akční skupiny z úspěšné realizace Strategie MAS pro programové období 2014-2020, dle zpracované Evaluační zprávy v roce 2019 a dále na základě komunikace s místními aktéry. Strategie MAS musí být v souladu především se Strategií regionálního rozvoje ČR 2030.

 

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj z 24.5.2021:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, tímto vyhlašuje výzvu k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027.  
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je tzv. integrovaný nástroj, realizovaný místními akčními skupinami (MAS) v převážně venkovských územích ČR na základě místní rozvojové strategie. Místní akční skupiny jsou místní partnerství subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní území působnosti jednotlivých místních akčních skupin. Strategie v sobě „integruje“ více odvětví a více zdrojů, je koncipována s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci místních subjektů.
Požadavky na strukturu a obsah strategií CLLD byly stanoveny v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 ve znění Metodického stanoviska č. 12 ze dne 26. března 2020.
Postup vyhlášení výzvy a postup hodnocení žádostí je zakotven v MPIN ve znění Metodického stanoviska č. 14 k MPIN  ze dne 1. března 2021.  

Příjem žádostí zahájení 1.6.2021
Ukončení příjmu žádostí 31.8.2021