Navigace

Obsah

Strategie MAS Podbrdsko 2021-2027

Přehled oblastí, které by měly být podporovány přes MASky, resp. přes komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a metodu LEADER, v novém programovém období 2021-2027 - aktuální stav k dubnu 2021:

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - IROP

Bezpečnost v dopravě
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doplňková aktivita: rekonstrukce místních komunikací.
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;

 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
Revitalizace veřejných prostranství
 • realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);

 • revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V 
 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy.
Infrastruktura pro sociální služby
 • infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.
Revitalizace kulturních památek
 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u památek;

 • doplňková aktivita: parkoviště u památek.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení);

 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
 • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
 • doplňková aktivita: parkoviště.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 • 1.1. aktivizace a participace cílových skupin, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center
 • 1.2. sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
 • 1.3. posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci
 • 1.4. sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové
 • 1.5. zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově
 • 1.6. posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - neboli NOVĚ
SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
bude podobné jako v současnosti - tedy podpora půjde do:

 • občanské vybavenosti a podpora obcí a spolků
 • nezemědělské malé a střední podniky
 • zemědělští podnikatelé
 • lesnická opatření
 • naučné stezky

 

OPERAČNÍ PROGRAM NA PODPORU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (OP TAK) - předpoklad projektů ve výši cca 2mil. Kč, spoluúčast bude pravděpodobně 50% (pouze MSP, mimo zemědělských podniků)

 • Podpora technologické inovace podniků (stroje a technologie pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru).
 • Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. eng., FVE, FTE, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízeních). Energetický management (měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií). Podpora zapojení podniků do komunitní energetiky.
 • Podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních).
 • SW inovace v podnicích (eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti).
 • Podpora čisté dopravy, elektromobility.
 • aj.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - vše je zatím v jednání, ale hlavní oblasti podpory z tohoto programu budou následující:

1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti - zatím je pro MAS vyčleněn jen tento bod a o dalším rozšíření jednání Národní síť s MŽP

1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství