Navigace

Obsah

Strategie MAS Podbrdsko 2021-2027

Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS

Z hlediska administrativně správního je celé území součástí Středočeského kraje, okresu Příbram a správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram. Na území jsou čtyři správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem – Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Milín. Celé území leží v jihozápadním cípu Středočeského kraje, přičemž sdílí hranice s dalšími kraji – Plzeňským a Jihočeským.

Na území MAS PODBRDSKO se pohlíží z hlediska Územní dimenze 2021+ a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ jako na hospodářsky stabilní centrum (viz SRR ČR 21+, specifický cíl č. 3). Nicméně území Podbrdska je jedním z periferních regionů Středočeského kraje se specifiky z toho vyplývajícími (horší dopravní obslužnost, dostupnost základních služeb a infrastruktury, absence velkých zaměstnavatelů apod.).

Významným geografickým prvkem polohy MAS je návaznost na CHKO Brdy, která z části lemuje administrativní hranice MAS (Hvožďany, Věšín, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Vranovice). CHKO Brdy vznikla 1.1.2016 o rozloze 345 km2 a byla zřízena na území zrušeného Vojenského újezdu Brdy (Vojenský újezd měl rozlohu 260,09 km²).

Pro programové období 2021–2027 je zapojeno v území působnosti MAS PODBRDSKO 36 obcí, z nichž dvě mají statut města. K 31. 12. 2019 mělo území MAS PODBRDSKO rozlohu 377,53 km2, ve kterém žilo 17 978 obyvatel.

Sídelní vazby v území působnosti MAS

Sídelní struktura je charakteristická větším počtem obcí s méně obyvateli. Méně než 300 obyvatel má 25 obcí, 5 obcí má od 300 do 499 obyvatel, 3 obce mají od 500 do 999 obyvatel, 1 obec od 2 000
do 3 000 obyvatel a pouze dvě města mají více než 3 000 obyvatel. Největší četnost je tedy zastoupena ve velikostní kategorii 101 až 300 obyvatel. Těchto obcí je více jak polovina a žije v nich 19,9 % obyvatel. Nejvíce obyvatel žije v obcích ve velikostní kategorii 500 obyvatel a více, kterých je na území celkem šest. Město Březnice, obec Milín a město Rožmitál pod Třemšínem mají v sídelní struktuře MAS nezanedbatelnou roli spádových středisek zajišťujících pro svá území adekvátní obslužnou funkci. Tyto funkce svou významností odpovídají střediskům mikroregionálního významu.

Spolupráce obcí v území

Obce na území MAS spolupracují na bázi svazků obcí (Březnicko, svazek obcí – sdružuje 11 obcí kolem města Březnice, Svazek obcí mikroregion Třemšín – sdružuje 10 obcí kolem města Rožmitál pod Třemšínem, a DSO ORP Příbram – sdružuje 26 obcí a měst z ORP Příbram, z čehož 10 spadá do území MAS). Využití možnosti spolupráce na úrovni sdružování obcí za účelem realizace konkrétních témat pomáhá k širšímu pojetí rozvoje území a současně k ekonomickým úsporám.

Příroda a krajina

Krajina je tvořena pestrou mozaikou společenstev. Brdy jsou pokryty jehličnatými lesy s mozaikou smíšených a listnatých porostů. Relativně pestrá druhová skladba dřevin je i v rámci mozaikovitě roztroušených selských lesů v celém území, s přibývajícími listnáči s klesající nadmořskou výškou. Otevřenou krajinu tvoří mozaika pastvin, luk, různorodých zemědělských ploch se smíšenou vegetací a rozsáhlých ploch orné půdy. V území je poměrně málo umělých ploch, stejně jako průmyslových a obchodních zón a komunikačních sítí, sídla jsou malá a městská zástavba je nesouvislá. V území je málo vodních ploch a rovněž vodní toky jsou menší, tvořené zejména potoky.

Územní systém ekologické stability zahrnuje značnou část území. Brdy prochází osy nadregionálních biokoridorů, v okolí Třemšína je vymezeno velké nadregionální biocentrum. Jižní, střední i severní částí území procházejí regionální biokoridory s více vloženými regionálními biocentry, značně hustá je i síť lokální úrovně, a to včetně vymezených i navržených interakčních prvků. Negativem je absence vymezení místního ÚSES v rámci některých územních plánů.

Nejrozsáhlejším chráněným územím v MAS je CHKO Brdy, několik maloplošných zvláště chráněných území je rozptýleno i mimo něj ve volné krajině (jižně od Rožmitálu, Hvožďan, Vacíkova, Hudčic a Březnice).

Celkově je krajina MAS pestrá, s vnitřní energií rostoucí od východu a jihu k západu a severu.

Cestovní ruch

Území Podbrdska je z hlediska cestovního ruchu atraktivní pro širokou škálu turistů (např. rodiny s dětmi, senioři, cyklisté), ale i pro skupinové dovolené (např. více rodin společně či zájezdy za poznáním). Atraktivita území je založena na zásadních turistických cílech v něm obsažených (zámek Březnice, historické centrum města Březnice vč. židovských památek, Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem, rožmitálský zámek a historické centrum města Rožmitál pod Třemšínem, památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, památník Vojna v Lešeticích a mnoho jiný drobných zajímavých památek v regionu) a poloze, která z něj dělá přirozené výchozí místo do CHKO Brdy jak pro pěší, tak pro cyklisty. Zájem turistů o území má zvyšující se tendenci. Nicméně jde spíše o denní turistiku, pokud se nejedná o úzce vymezenou skupinu turistů vyhledávající klid Brd. Jedná se hlavně o sezonní záležitost zejména v období od června do září. Poněkud nižší návštěvnost je za dobrých sněhových podmínek i v období prosinec až únor.

Obyvatelstvo

V rámci demografické analýzy dle zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO 2020–2022 (SPRSS) je zpracována také demografická projekce do roku 2030. Celkový vývoj v jednotlivých věkových skupinách se v budoucnu promění do čistě degresivního typu populace. Populaci budou tvořit dominantní skupiny obyvatelstva ve středním a vyšším věku, přičemž nižší věkové skupiny budou ustáleny na počtech, které co do absolutního počtu nebudou plně nahrazovat počty obyvatel ve starších generacích (pokles úhrnné plodnosti žen). Celkový počet obyvatel bude narůstat z důvodu prodlužování délky života. Z očekávaných stavů věkových skupin jsou patrné největší změny v počtu osob starších 65 let. Při zaměření se na tyto skupiny lze konstatovat, že nárůst ve skupině 65+ je ovlivněn jednak vstupem silných poválečných generací a zároveň prodlužováním délky života (naděje na dožití).

Zdravotní a sociální služby

Na území MAS PODBRDSKO se nachází celkem 41 zdravotnických zařízení. Lze konstatovat, že řešené území je dostatečně zabezpečeno zdravotní péčí, která je poskytována v hlavních spádových centrech. Dostupnost zdravotní peče je jak geograficky, tak po stránce odbornostní, vyhovující. Největší koncentrace zdravotnických zařízení je v Březnici a v Rožmitále pod Třemšínem. V těchto městech je k dispozici základní zdravotní péče všeobecného lékařství, která je rozšířena i o ambulance odborných lékařů. Základní zdravotní péče je též poskytována ve Hvožďanech, Milíně, Kozárovicích a Zalužanech. Lékárna je k dispozici v Březnici, Milíně a v Rožmitále pod Třemšínem. Síť zdravotnických zařízení je výrazně finančně podporována ze strany obcí.

V rámci řešení problematiky sociálních služeb v regionu je nutné zohlednit vývojové charakteristiky obyvatelstva. Stěžejní z hlediska vývoje obyvatelstva je aktuální a očekávaný nárůst počtu obyvatel ve věkových kategoriích nad 65 let a z toho plynoucí vazba na formu poskytování sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové) včetně kapacit. Na poskytování terénních a ambulantních služeb má vliv také charakter sídelní struktury území MAS, kde mimo měst Rožmitál pod Třemšínem a Březnice a obce Milín žije 44 % obyvatel v obcích s průměrnou velikostí 232 obyvatel, což klade na organizaci poskytování sociálních služeb v terénu (i ambulantně) vysoké nároky.

Vzdělávání

Na území MAS jsou obyvatelům k dispozici mateřské školy v deseti obcích a základní školy v sedmi obcích. Celková kapacita mateřských škol je 652 dětí, celková kapacita základních škol je 2 170 žáků. Dvě školy s celkovou kapacitou 105 žáků jsou s 1. stupněm základního vzdělání (ZŠ Tochovice a ZŠ Věšín). Z geografického hlediska je rozmístění mateřských a základních škol v regionu rovnoměrné, což je z hlediska jejich dostupnosti pozitivní. Z hlediska vývoje počtu dětí je v rámci celého regionu MAS tato kapacita aktuálně dostačující.

Podnikání a zaměstnanost

Území nemá výrazně rozvinutou výrobní a pracovní funkci. Pozitivní je poměrně rozvinuté malé a střední podnikání a diverzifikace ekonomické základny. Ekonomické činnosti v regionu se orientují zejména na zemědělskou prvovýrobu a sekundární sektor. Největší firmy a zaměstnavatelé v regionu spadají do kategorie 100–199 zaměstnanců (např. KAISER s.r.o., KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o., HELI FOOD FRESH a.s.) a dále do kategorie 25–49 zaměstnanců (např. REMONTA spol. s r.o., LIPATECH s.r.o., PILA MARTINICE s.r.o., RUBILIS, s.r.o., SUBLIMA CZ, s.r.o.). Území je charakteristické vysokým podílem vyjížďky za prací, a to zejména z oblastí charakterizovaných jako vnitřní periférie regionu.

Míra nezaměstnanosti měla do roku 2020 klesající tendenci, ale s ohledem na pandemii covid-19 nelze další vývoj predikovat. Aktuálně není nezaměstnanost v regionu problémem.

Život v obcích

Kulturní infrastruktura v řešeném území je dostatečná. Většina obcí (cca 75 %) disponuje kulturním zařízením či jiným zázemím pro spolkovou činnost. V každé obci působí minimálně jeden spolek, který se velkou měrou podílí na aktivizaci kulturního a společenského života.

Ve většině obcí je k dispozici odborně provozované hřiště, více než třetina obcí je vybavena tělocvičnou. V regionu jsou též 3 otevřené stadiony (Milín, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice). Žádné sportovní zařízení není pouze v cca pětině obcí na území MAS. Dostupnost sportovní infrastruktury a její zaměření odpovídá regionálním potřebám.

 

 

 

Aktualizace: srpen 2021