Navigace

Obsah

Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO na období 2021-2027 (č. CLLD_076_S)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021–2027 je integrovanou strategií rozvoje území v působnosti MAS PODBRDSKO, která byla vytvořena na základě potřeby místních aktérů dále rozvíjet toto území. Smyslem strategie je efektivně využít místní zdroje a koordinovat společné i individuální aktivity subjektů veřejného, soukromého, podnikatelského i neziskového sektoru.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2021–2027 - Koncepční část  (č. CLLD_076_S)
- schváleno správní radou MAS dne 19.8.2021
- odesláno ke kontrole na MMR ČR dne 20.8.2021
- SCHVÁLENA ze strany ministerstva dne 25.8.2021

mapa

Zápis Správní rada 19.8.2021 - schválení Koncepční části Strategie MAS
Zápis Valná hromada 14.6.2021 - schválení VIZE aj. k tvorbě Strategie MAS


Zapojení komunity do tvorby SCLLD:

Analýza rozvojových problémů a potřeb v Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO na období 2021–2027 byla zpracována společně s účastníky veřejných kulatých stolů, které proběhly ve dnech 14.-16.6.2021 na Milínsku, Březnicku a Rožmitálsku. Pozvánky byly uveřejněny na webu MAS, facebooku a v regionálním tisku.
Bylo využito znalosti území MAS, informací ze šetření mezi obcemi a partnery MAS, Strategie MAS PODBRDSKO 2014–2020, Střednědobý plán rozvoje sociálních služebMAS PODBRDSKO, Zprávy o evaluaci MAS z roku 2019, MAP ORP PŘÍBRAM, strategických plánů obcí, poznatků z individuálních rozhovorů aj.

pozvánka na kulaté stoly

Prezenční listiny:
Březnicko - 14.6.2021 
Milínsko - 15.6.2021
Rožmitálsko - 16.6.2021

S účastníky třech kulatých stolů proběhla diskuse na jednotlivá témata/rozvojové potřeby a byly zpracovány tabulky s potřebami regionu:
Cestovní ruch - problémy a potřeby 
Doprava - problémy a potřeby 
Podnikání - problémy a potřeby
Sociální služby - problémy a potřeby
Vzdělávání - problémy a potřeby
Život v obcích - problémy a potřeby 
Životní prostředí - problémy a potřeby

Foto 14.6.2021
FOTO h r

Foto 15.6.2021
FOTO r t

Foto 16.6.2021

t i z

 

MAS PODBRDSKO zapojila do tvorby strategie starosty obcí, odborné poradce, členy a partnery MAS a širokou veřejnost.

3.9.2020
Valná hromada MAS PODBRDSKO tvořená členy MAS a zároveň hosty ze strany zástupců obcí – projednání tvorby Strategie a Standardizace MAS 

září 2020–jaro 2021
Dotazníkové šetření mezi členy MAS a zástupci obcí, škol, žadatelů MAS aj. partnery v území MAS – hlavní problémy a potřeby regionu              

duben–červen 2021
Šetření ve všech obcích v území MAS – základní infrastruktura, informace o jednotlivých obcích + potřeby v jednotlivých obcích        

od dubna 2021 dosud a sběr bude trvat i nadále
Sběr projektových záměrů         

leden–červenec 2021
Individuální rozhovory na téma životní prostředí, tedy na téma, které ve Strategii MAS 2014–2020 nebylo z našeho pohledu dostatečně zmapováno             

leden–květen 2021
Individuální rozhovory na téma cestovní ruch, tedy na téma, které ve Strategii MAS 2014–2020 nebylo z našeho pohledu dostatečně zmapováno (rozhovory se zástupci hlavních turistických cílů v regionu, TO Brdy a Podbrdsko aj.)    

14.6.2021
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v regionu – oblast Březnicko          

15.6.2021
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v regionu – oblast Milínsko             

16.6.2021
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v regionu – oblast Rožmitálsko      

14.6.2021
Valná hromada MAS PODBRDSKO tvořená členy MAS a zároveň hosty ze strany zástupců obcí – projednání nové VIZE MAS aj. k tvorbě Strategie MAS 2021+  

Usnesením Valné hromady MAS PODBRDSKO č. VH1/2021-7 ze dne 14. 6. 2021 byla schválena nová VIZE MAS PODBRDSKO pro programové období 2021–2027:
Prosperující. Prostupné. Přitažlivé. Pro krajinu a přírodu. Pro obyvatele i návštěvníky. Pro podnikání. Pro kulturu a komunitu. Podbrdsko

19.8.2021
Správní rada MAS schválila Strategii MAS PODBRDSKO 2021-2027.   

 

Aktualizace: srpen 2021