Navigace

Obsah

Infrastruktura v základních školách

2. Výzva IROP: Infrastruktura pro vzdělávání I.

- podpořeny 4 projekty ve výši 9.210.644,10 Kč

Budou podpořeny projekty v základních školách ve Věšíně, Březnici, Chrašticích a v Rožmitále pod Třemšínem.

 

4. Výzva IROP: Infrastruktura pro vzdělávání II.

- podpořeny 3 projekty ve výši 8.364.390 Kč

Budou podpořeny projekty v základních školách ve Chrašticích a v Milíně a rozšíření kapacity mateřské školy v Březnici.

 


Podpořený subjekt  Město Březnice - Vybudování odborných učeben v ZŠ Březnice

Náklady projektu 3.492.284 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  30.9.2019

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009349 je vybudovat kvalitní infrastrukturu v základní škole Březnice. Jedná se o vybudování a vybavení učebny fyziky, kovodílny, dřevodílny a cvičné kuchyňky. Projekt má vazbu na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality vzdělávání pro budoucí uplatnění na trhu práce a zlepšení podmínek pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

nbb

 


Podpořený subjekt  Obec Chraštice - Dílny ZŠ Chraštice

Náklady projektu  2.184.667 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  30.9.2019

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009364 je vybudování a vybavení odborných učeben, které vzniknou v nevyužívané přízemní budově v areálu ZŠ. Nové učebny budou určeny pro praktickou výuku řemeslných dílenských prací (především práce se dřevem, kovem, plasty a dalšími materiály) a výuku s digitálními technologiemi, dále zde bude příruční sklad materiálu a kabinet pro vyučující pedagogy, sociální zařízení a šatna. Projekt je navázán na klíčové kompetence - technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

c c v


Podpořený subjekt  Město Rožmitál pod Třemšínem - Vybudování odborných učeben ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

Náklady projektu 2.170.119,2 Kč (proplaceno ze zdrojů EU)

Doba ukončení realizace  30.9.2020

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009339 je vybudování odborných učeben - matematika, zeměpis a technická učebna. Projekt je navázán na klíčové kompetence - přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

fyzikamatematikazeměpis

 


Podpořený subjekt  Obec Věšín - Vybudování nové odborné učebny informatiky

Náklady projektu 782.119 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  30.9.2019

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009338 je vybudování nové obdorné učebny infotmatiky za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - práce s digitálními technologiemi. V rámci realizaci bude pořízen nábytek, počítače, interaktivní tabula a další vybavení včetně pásové schodolezu díky němu bude celá budova bezbariérově přístupná. Učebna bude využívána i na interaktivní výuku v jiných předmětech (např. angličtina).

c

 


Podpořený subjekt  město Březnice - Navýšení kapacity 1. MŠ Březnice

Náklady projektu  3.000.000 Kč7 (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  31.12.2021

Projekt (se zaměřuje na vybudování 2 nových tříd v 1.MŠ Březnice vč.zázemí. Bezbariérovost nových učeben bude zajištěna pomocí tzv. schodolezu. Třídy budou umístěny v půdních prostorách MŠ, kde budou ložnice dětí, herna, šatny, výdejna jídla, sociální zázemí. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity MŠ o 26 dětí.

Z důvodu zásadních změn v předpokládaných nákladech projekt realizován nebude.

 


Podpořený subjekt  obec Chraštice - Venkovní odborná učebna ZŠ Chraštice

Náklady projektu  500.000 Kč7 (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  31.12.2021

Předmětem projektu je vybudování venkovní odboné učebny v areálu ZŠ Chraštice, která bude navazovat na současnou odbornou učebnu dílen. Ve stávající budově dílen je sociální zařízení vč.bezbariérové toalety, která bude sloužit i pro žáky využívající novou venkovní odbornou učebnu.

 


Podpořený subjekt  obec Milin - Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín

Náklady projektu  4.864.390 Kč (z toho 95% z MAS, 5% spoluúčast žadatele)

Doba ukončení realizace  31.6.2022

Hlavním cílem projektu je vybudování nové odborné polytechnické učebny, ve které bude probíhat výuka robotiky v rámci předmětu „Informatika a informační technologie“ a „Pracovní vyučování“, respektive „Praktické činnosti“. Zároveň bude vybudován nový kabinet a sociální zařízení.