Obsah

Archiv spolku

 

Dotace OPTP

Místní akční skupina Podbrdsko pracovala na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014. OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podpořil hlavně administrativní fungování MAS, práce na SCLLD, komunitní plánování, potřebné odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován MMR a shledán jako plně vyhovující. V říjnu došlo ze strany MMR k proplacení projektu.

 

Dotace III.4.1

Projekt „Podpora území Podbrdska“ z opatření III.4.1 byl započat 11.2.2013. Podpora byla poskytnuta v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Byla určena nově vzniklým či „spícím“ MAS. Díky této podpoře se mohli příjemci naučit „být místní akční skupinou“. Kromě zpracování základní Strategie MAS, byla podpora určena také na spolufinancování konkrétních projektů vybraných v rámci tzv. Tréninkové výzvy a na spuštění nových internetových stránek MAS. Díky podpoře z opatření III.4.1 mohla MAS Podbrdsko podpořit 11 konkrétních kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných na území MAS. Projekt byl ukončen 30. 6. 2014. Projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován SZIF a shledán jako plně vyhovující. V polovině listopadu došlo ze strany SZIF k proplacení projektu.
 

EVVO pro Podbrdsko 2007

Podpora enviromentální výchovy a osvěty na území MAS Podbrdsko. Realizováno v roce 2007.

 

Leader ČR 2007

Projekt realizován v roce 2007.