Obsah

Společná zemědělská politika

Výzva SZP č. 1 - verze - před vyhlášením výzvy

Číslo výzvy MAS

 

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO – Společná zemědělská politika

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

 

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz


Doporučujeme všem žadatelům konzultovat žádosti předem na bezplatných osobních konzultacích.

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (Pravidla pro konečné žadatele).

Konzultace k výzvě budou probíhat individuálně po telefonické domluvě - rezervace termínu možná na info@maspodbrdsko.cz.

Etický kodex kancelář

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE
Výzva MAS Podbrdsko bude vyhlášena na FICHE:
 • Text výzvy
   
 • Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků
 • Fiche 5 - Základní služby a osnova obcí
 • Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

 

 • Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
 • Programový rámec

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly SZP pro období 2023-2027:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

- Pravidla pro žadatele stanovující podmínky pro poskytunutí dotace SZP (nová verze MZE-10917/2024-14113) 

 • A - obecné podmínky
 • B - specifické podmínky společné pro všechny FICHE
 • C - specifické podmínky pro jednotlivé FICHE

Kapitola 04 – Podnikání malých a středních podniků (Fiche 4)

 • a) Zemědělská podnikání 
 • b) Zpracování a uvádění na trh produktů
 • d) Nezemědělské podnikání 

Kapitola 05 – Základní služby a obnova obcí (Fiche 5)

 • a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětské hřiště a sportoviště, a další)
 • c) Drobné památky místního významu (v obci)
 • d) Školská zařízení (školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostrory)

Kapitola 06 – Neproduktivní infrastruktura v krajině (Fiche 6)

 • a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
 • d) Stezky v lese i mimo les
 • e) Drobné památky v krajině (mimo instravilán obce)

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:

 • u stavebních úprav, rekonstrukce nutné stanovisko stavebního úřadu
 • u stavebních úprav, rekonstrukce nutný položkový rozpočet
 • pokud bude nutné povolení SÚ, pak je nutný projekt
 

Další dokumenty:

 

 

 

Aktualizace: 01.07.2024