Navigace

Obsah

OP TAK - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

HARMONOGRAM VÝZEV:

1. Výzva MAS na podporu MSP z OP TAK je uzavřena - viz dotace-2021-2027/pro-podnikatele-op-tak/1-vyzva-op-tak/.

O následných výzvách budeme informovat, v tuto chvíli nejsou plánované.

 


Místní akční skupina Podbrdsko sbírala projektové záměry na podporu malých a středních podniků v regionu.

Požádali jsem podnikatelské subjekty z Rožmitálska, Milínska, Hvožďanska a Březnicka, aby nám řekly své plány do budoucna.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je stěžejním programem pro podporu českých malých a středních podnikatelů. Podpora bude možná do těchto oblastí:

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení, vč. potřebné infrastruktury;
 • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Kontaktujte nás na info@maspodbrdsko.cz a nebo na tel. Jana Filinová - 723 435 274.

 


Přes MAS budou žadatelé podávat projektové záměry na tyto podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. 

Nadřazená výzva OP TAK: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Jedná se o následující aktivity:

 1. Robotizace, automatizace, digitalizace
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

Nepodporované aktivity:

 1. stavební práce
 2. prostá obnova majetku
 3. pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,
 4. pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů
 5. pořízení repasovaných strojů a zařízení;
 6. aktivace
 7. Pokud žadatel o podporu je provozovatel, který má stacionární zařízení v České republice, která jsou součástí Evropského systému emisního obchodování („seznam EU ETS“), tak navržená opatření v rámci žádosti o podporu nejsou způsobilá k podpoře, pokud navržená opatření mohou jakýmkoliv přímým či nepřímým způsobem snižovat emise skleníkových plynů ze zařízení nebo činnosti, které má žadatel uvedené v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování a Ročním plánu pro monitorování emisí (dále jen „Rozhodnutí“). 

Výše podpory

 • 125 tis. – 1 mil. Kč 

Míra podpory

 • 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis) 

Cílová skupina

 • malý a střední podnik (definice GBER

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
 • Služby (např. web, cloud, online prvky) 

Klíčová specifika a omezení

 • Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.