Obsah

 

Místní akční skupina Podbrdsko

 

MAS PODBRDSKO, je nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, apod.), kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech především díky aktivnímu získávání a rozdělování dotačních prostředků pro fyzické i právnické osoby z regionu, v němž MAS působí.

Území MAS PODBRDSKO je definováno na přirozené území Březnicka, Rožmitálska a Milínska, a obcí sdružených ve svazku obcí Antonín Dvořák, jež je tvořeno katastry 37 obcí s cca 18.000 obyvateli.

Od roku 2014 se MAS připravovala na čerpání evropských fondů na období 2014 - 2020. Jejich čerpání je omezeno předpisy jednotlivých operačních programů. MAS Podbrdsko na čerpání peněz z Operačních programů musí připravit Strategii rozvoje regionu. Strategie má být komunitně vedená, čili má vznikat ve spolupráci s místními občany. Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ) budou hlavními zdroji podpory pro území MAS Podbrdsko.

 

Historie a současnost spolku

 

 


 
Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER
(komunitně vedený místní rozvoj)
LEADER

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Podpora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“). Do implementace CLLD se kromě Programu rozvoje venkova zapojí také Integrovaný regionální operační program (pod Ministerstvem pro místní rozvoj), Operační program Zaměstnanost (pod Ministerstvem práce a sociálních věcí) a Operační program Životní prostředí (pod Ministerstvem životního prostředí). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pro nové programové období 2014 – 2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

MAS, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj. Předložené strategie budou hodnoceny ve dvou fázích. Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále jsou předány dotčeným řídicím orgánům k věcnému hodnocení, kdy je posouzen soulad strategie s cíli a podmínkami konkrétního programu. MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány dotčenými řídícími orgány programů, budou moci v novém programovém období 2014 – 2020 implementovat své strategie v rámci akceptovaných Programových rámců.